Jsme advokátní kanceláří s nejlepšími recenzemi na Moravě s více než 250 doporučeními od klientů. Více si můžete přečíst zde

Naše hodnoty

S právníky si můžete rozumět lépe, než si myslíte. Nejsou to jen stroje na paragrafy, ale lidé jako všichni ostatní, kteří umí člověku, který je v problémech, spolehlivě pomoci. Naším cílem není jen vyhrát spor nebo napsat smlouvu, ale kromě toho vytvořit pro klienta navíc příjemné prostředí, kde se ani při řešení složitých právních problémů nebude cítit ztracen.

Náš mladý právní tým pozorně naslouchá potřebám klientů a vždy se snaží neplnit jen konkrétní zadaný úkol, ale pomoci komplexně řešit celou klientovu situaci. Členy našeho mladého právního týmu baví u práce přemýšlet. Pak i na první pohled nesrozumitelné právní pojmy se dají vysvětlit klientovi srozumitelně a i ve zdánlivě neřešitelných situacích lze najít nějaké řešení.

Pro stálou firemní VIP klientelu je náš právní tým k dispozici 7 dní v týdnu a je připraven operativně poskytovat rady i při rychlém řešení nenadálých problémů z různých oblastí práva, zejména práva smluvního, obchodního, pracovního a spotřebitelského a pružně pomáhat i při plnění obecných zákonných povinností podnikatelů a firem a tvorbě obchodních podmínek pro ČR i EU.

Mgr. Bc. Petr Dostál, advokát - partner

Mgr. Bc. Petr Dostál
advokát – partner

Petr Dostál je advokátem registrovaným u České advokátní komory. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 působil jako advokátní koncipient a od roku 2019 působí jako samostatný advokát. Mgr. Dostál má zkušenosti především se zastupováním před soudy, a to jak v občanském soudním řízení, tak v trestním řízení (obhajoba a zastupování poškozených).

Dále úzce spolupracuje s realitními kancelářemi a podílí se tak na přípravě smluvní dokumentace o převodu nemovitých věcí. Po celou dobu své praxe se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti spotřebitelského práva, přičemž na toto téma pravidelně vystupuje i v televizních diskusích.

Mgr. Michael Škurka, LL.M., MSc., advokát - partner

Mgr. Michael Škurka, LL.M., MSc.
advokát – partner

Michael Škurka poskytuje právní služby jako advokát v českém i anglickém jazyce. Během své profesní kariéry nejprve působil 5 let jako podnikový právník se zaměřením na občanské a obchodní právo. Při této praxi se věnoval i tvorbě mezinárodních smluv, ať již v anglickém jazyce či dvojjazyčných. Zkušenosti má ale i se správními řízeními zejména z oblasti přestupkového práva a zastupováním obviněných i poškozených v trestním řízení. Ve své advokátní praxi se nejčastěji věnuje občanskému a obchodnímu právu ve vztahu k malým a středním firmám, zejména pak právu smluvnímu.

Kromě toho se již delší dobu věnuje také akademické činnosti jakožto asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci. Několik let vedl semináře a přednášky v oblasti práva pro české i zahraniční anglicky hovořící studenty Univerzity Palackého. V roce 2017 začal působit jako člen stálé zkušební komise pro státní rigorózní zkoušky. V průběhu svého akademického působení na Univerzitě Palackého se bezprostředně podílel na tvorbě nového navazujícího magisterského studijního programu, pokud jde o právní problematiku. V rámci tohoto studijního programu také pravidelně přednáší právo a vede odborné semináře.

Od roku 2020 je na Univerzitě Palackého také jmenovaným členem stálé zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky. V oblasti dalšího postgraduálního profesního vzdělávání Michael Škurka v roce 2021 absolvoval LL.M. studium obchodního práva v mezinárodních souvislostech se zaměřením na problematiku GDPR, ochranných známek a práva duševního vlastnictví.

JUDr. Jaroslav David, advokátní koncipient

JUDr. Jaroslav David

advokát

Jaroslav David je advokátem s generální praxí se zvláštním zaměřením na právo občanské a obchodní. V průběhu své praxe působil v předních českých i mezinárodních advokátních kancelářích.

Během soudních a jiných řízení úspěšně zastupoval podnikatelské subjekty všech velikostí od živnostníků a malých společností po pojišťovny.

V roce 2018 úspěšně složil rigorózní zkoušku a náleží mu titul doktora práv. Právní služby poskytuje v češtině a angličtině.

JUDr. Jan Šafář

JUDr. Jan Šafář

advokátní koncipient

Mladý ambiciózní absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého a navazujícího doktorského studia. Doktor Šafář se i přes svůj relativně mladý věk může pochlubit bohatými zkušenostmi z teoretických konferencí i samotné praxe.

V oblibě má především soukromé právo, ve kterém dosahuje mimořádně hlubokých znalostí, zejména pak v oblasti závazkového práva. Rád se však zabývá i zajímavými problémy z oblasti práva trestního a správního. Právě v oblasti správního práva působí jako supervizor v Studentské právní poradně působící na Právnické fakulty Univerzity Palackého. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého působí taktéž jako lektor, který se účastní přednášek a seminářů určených pro studenty této fakulty, a může se tedy pochlubit i svými pedagogickými zkušenostmi z oblasti práva. 

Již při studiu se doktor Šafář mohl pochlubit několika úspěchy. Univerzitu Palackého výborně reprezentoval v celorepublikovém kole soutěže zaměřené na spotřebitelské a závazkové právo, do kterého postoupil z nabité konkurence při kole fakultním. Zde mohl čerpat cenné zkušenosti od těch nejpovolanějších z oboru, od ústavního soudce až po člena legislativní rady vlády.  

Jeho úspěchy při studiu byly oceněny i samotným rektorem Univerzity palackého, prof. MUDr. Martinem Procházkou, Ph.D., který mu udělil Cenu rektora. Před dokončením studia byly schopnosti doktora Šafáře taktéž oceněny mimořádným stipendiem za reprezentaci fakulty a mimořádné studijní výsledky, kterých během studia doktor Šafář dosáhl. 

Mimo výše uvedené doktor šafář absolvoval již během studia i odbornou stáž na soudě, kde také mohl čerpat cenné zkušenosti, z kterých nyní profituje při hájení práv klientů před soudy. 

Doktor Šafář je mladým perspektivním právníkem, který vyniká svou kreativitou, schopností komplexního řešení složitých právních problémů zejména v oblasti práva občanského, trestního a správního a dynamickým a flexibilním přístupem k práci právního zástupce, při které profituje i ze své pedagogické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Palackého.

Mgr. Jaroslav Křepelka, advokátní koncipient

Mgr. Jaroslav Křepelka
advokátní koncipient

Jaroslav Křepelka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2022 je rovněž advokátním koncipientem. Právu se v průběhu studií věnoval i po stránce praktické. Působil jako právní asistent v několika advokátních kancelářích, absolvoval odbornou stáž na okresním soudě a zúčastnil se několika soutěží v simulovaném soudním jednání. V roce 2019 byl zvolen senátorem Akademického senátu Právnické fakulty Univerzity Palackého, jehož byl, po celou dobu trvání mandátu, místopředsedou.

Mezi jeho oblíbené právní odvětví patří právo závazkové, deliktní právo či obecně právo občanské. Odborně se dále zabývá problematikou svobodného přístupu k informacím, kdy na toto téma také odborně publikuje.

Natálie Maierová, právní expert

Natálie Maierová
právní expert

Natálie je cílevědomou studentkou druhého ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého. Při studiu střední školy zahájila svou právní praxi v advokátní kanceláři v Liberci, kde působila 3 roky. S nástupem na vysokou školu změnila působnost a již druhým rokem působí v naší advokátní kanceláři.

Momentálně sbírá vědomosti ze všech právních odvětví, ovšem ve své budoucí kariéře by se ráda profilovala v mezinárodním právu trestním, obchodním či rodinném.

Nicole Hořavková, právní expert

Nicole Hořavková
právní expert

Nicole Hořavková je studentkou 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Již od druhého ročníku působí nepřetržitě v advokátní kanceláři na pozici právního praktikanta. Mimo jiné v průběhu studia absolvovala taktéž několika měsíční stáž na Nejvyšším správním soudě, v rámci které načerpala mnoho cenných zkušeností, kdy současně ji tato přinesla také bližší pohled na právo jako celek. Během studia a své praxe si nejvíce oblíbila odvětví soukromého práva, zejména právo závazkové, rodinné a věcné. Při své práci postupuje svědomitě a pečlivě, má smysl pro detail a komplexní řešení právních problémů.

Štěpán Klíma, právní expert

Štěpán Klíma
právní expert

Štěpán Klíma je studentem 5. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podnětem k studiu na právnické fakultě bylo jeho předchozí studium filozofie. Již ve druhém ročníku působil na pozici právního praktikanta v advokátní kanceláři v Praze, kde si praktické právo a advokátní styl práce zamiloval.

Nejraději se věnuje závazkovému a insolvenčnímu právu a právu IT, specificky softwarovému právu. Velký zájem má také o právní metodologii a právní logiku.

Jakub Kadlec, právní expert

Jakub Kadlec
právní expert

Jakub je perspektivním studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Své profesní ambice směřuje do oblasti soukromého práva. Zvláštní zájem přikládá především závazkovému právu, o čemž svědčí i odborné zaměření jeho diplomové práce. Mezi jeho dlouhodobé cíle patři prohloubení znalostí a proniknutí do oblasti obchodněprávního odvětví.

Na univerzitě absolvoval kurz vyjednávání v právní praxi, a tyto dovednosti i nadále systematicky rozvíjí. Mimo řešení právních problémů ho zastihnete na sportovním hřišti, kde se stejně jako v advokacii nebojí zapojit do těžkých výzev.

David Dvořák, právní expert

David Dvořák
právní expert

David Dvořák je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v rámci naší advokátní kanceláře působí druhým rokem. Po ukončení studia na víceletém gymnáziu ve Znojmě, kde maturoval s vyznamenáním, pro něj bylo studium práv jasnou volbou.

V rámci studia i dosavadní praxe v advokátní kanceláři se profiluje především v problematice závazkového práva a v oblasti práva trestního. Jako profesionální florbalista se naučil, jak důležité je umět pracovat týmově a svou disciplínu a zapálení pro věc si přenesl i do profesního života. Po dokončení studia by chtěl navázat na svoji dosavadní praxi a naplno se položit do výkonu advokacie.

Ve volném čase si David rád rozšiřuje obzory cestováním. Mezi jeho další záliby patří poslech hudby, hra na klavír a v neposlední řadě golf.

KONTAKTY

Sídlo

Za Poštou 2, 779 00 Olomouc

Informace

MORAK, advokátní kancelář s.r.o.
IČ: 10887351
Tel.: 778 962 238
E-mail: advokat@morak.cz
Facebook: Moravská advokátní kancelář

Evidenční čísla advokátů

Petr Dostál: 18808
Michael Škurka: 19778

RECENZE

Hodnocení společnosti na Google

5,0

 • Radek Kojzar ★★★★★
  Ochotný profesionál, mohu jen doporučit.
 • Tomáš Rozman ★★★★★
  Pan Dostál je člověk, který má skvělý přehled a vždy umí poradit a vyřešit problém. Určitě mohu doporučit!
 • Jan Tichy ★★★★★
  Rychla domluva profesionalni pristup mohu jen doporucit
 • Tomáš Plavina ★★★★★
  Velice dobrá zkušenost. Byli jsme se ženou naprosto spokojeni se službami ohledně přepisu pozemku, sepsání darovací smlouvy a právního poradenství. Vstřícnost, ochota, věcnost a rychlost. Mohu jen doporučit.


Přidat hodnocení      Další recenze