Vzory smluv ke stažení zdarma

Vyberte si naše obecné vzory smluv

Smlouva o obchodním zastoupení ke stažení

Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje platit obchodnímu zástupci provizi. Touto smlouvou příkazního typu se obchodní zástupce zavazuje vyvíjet činnost směřující k uzavíraní smluv předem stanoveného druhu a typu s třetími osobami, a k tomu mu zákon prostřednictví této smlouvy dává možnost jednat za zastoupeného a činit další operace související s touto obchodní činností. Pokud obchodní zástupce nebude podnikatelem, nemůže se jednat o obchodní zastoupení a lze pomýšlet o jiné smlouvě příkazního typu, u které tato náležitosti není, například příkaz nebo smlouva o zastoupení. Smlouva může být sjednána jako výhradní, nebo nevýhradní, což bývá typicky předmětem zájmu při sjednávání obsahu smluv, s ohledem na skutečnost, že s tímto souvisí nespočet práv a povinností, které je vhodné v obsahu smlouvy podchytit. Typicky bude nutno současně dle této smlouvy sjednat i plnou moc pro zastupování zastoupeného obchodním zástupcem.

Obecný vzor smlouvy o obchodním zastoupení zde ke stažení zdarma.

Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Jedná se tedy o prostředek převodu vlastnického práva bez finančního, či jiného protiplnění. Pokud by bylo předmětem smlouvy i protiplnění, nejednalo by se o smlouvu darovací, ale dle obsahu smlouvy zřejmě o smlouvu směnnou nebo kupní. K převodu vlastnického práva dochází typicky účinností smlouvy, nesjednají-li si smluvní strany jinak, popřípadě, nestanoví-li toto kogentní právní úprava, jak tomu je například u nemovitostí. Také je nutno myslet při převodu vlastnického práva na stanovení obsahu darovací smlouvy tak, aby to bylo pro smluvní strany daňově nejpříznivější, kdy rozdíly v následné daňové povinnosti mohou být značné, a to s ohledem na skutečnost, že darování je od daně osvobozeno jen v určitých případech. Smluvní strany je nutno nezaměnitelně identifikovat tak, aby bylo zřejmé, jaká osoba je darovací smlouvou vázána.

Stáhnout vzor darovací smlouvy zdarma

Kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Jedná se tedy o prostředek převodu vlastnického práva za současného finančního protiplnění. Pokud by nebylo protiplnění finančního rázu, nejednalo by se o smlouvu kupní, ale dle obsahu smlouvy zřejmě o smlouvu směnnou. K převodu vlastnického práva dochází typicky účinností smlouvy, nesjednají-li si smluvní strany jinak, popřípadě, nestanoví-li tak kogentní právní úprava, jak tomu je například u nemovitostí. Také je nutno myslet při převodu vlastnického práva na stanovení obsahu kupní smlouvy tak, aby to bylo pro smluvní strany daňově nejpříznivější, kdy rozdíly v následné daňové povinnosti mohou být značné. U koupě nemovitosti se typicky řeší i dosavadní právní vztahy prodávajícího například s nájemci, dodavateli energií, ale i jinými, kdy toto je také žádoucí v kupní smlouvě vypořádat. Ne méně je důležité ohlídat si ustanovení kupní smlouvy vztahující se k vadám věci, kdy vzdání se práv z vad nevhodným konstruováním ustanovení kupní smlouvy může mít fatální následky. Smluvní strany je nutno nezaměnitelně identifikovat tak, aby bylo zřejmé, jaká osoba je kupní smlouvou vázána.

Vzor kupní smlouvy ke stažení zdarma

Nájemní smlouva

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Úplatnost nájemní smlouvy je stěžejní prvek, který tuto smlouvu odlišuje od smlouvy o výpůjčce, popř. zápůjčce. Jedná se tedy o právní titul umožňující nájemci dočasně užívat věc ve vlastnictví jiné osoby. Pokud by bylo předmětem nájemní smlouvy i požívání věci, jednalo by se o smlouvu pachtovní. Nájemní smlouva předpokládá určitou dobu trvání závazkového vztahu, což se promítá i do jednotlivých práv a povinností smluvních stran v čase. Smluvní strany je nutno nezaměnitelně identifikovat tak, aby bylo zřejmé, jaká osoba je nájemní smlouvou vázána. Málo kdo ví, že nájemní vztah lze zapsat i do evidence vedené katastrem nemovitostí, což má také vliv na jednotlivá práva a povinnosti.

Nájemní smlouva vzor zdarma

Smlouva o podnájmu

Smlouvou o podnájmu se nájemce již uzavřené nájemní smlouvy zavazuje přenechat třetí osobě (podnájemci) věc k dočasnému užívání a tato třetí osoba se zavazuje platit za to nájemci podnájemné. Jedná se tedy o právní titul umožňující třetí osobě dočasně užívat věc, kterou má v užívání nájemce na základě nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem věci. Pokud by bylo předmětem nájemní smlouvy i požívání věci, jednalo by se o smlouvu o podpachtu. Smlouva o podnájmu předpokládá určitou dobu trvání závazkového vztahu, což se promítá i do jednotlivých práv a povinností smluvních stran v čase. Časově je smlouva o podnájmu závislá na smlouvě nájemní. Smluvní strany je nutno nezaměnitelně identifikovat tak, aby bylo zřejmé, jaká osoba je smlouvou o podnájmu vázána. U smlouvy o podnájmu je dále zmínit, že právní úprava podnájmu je obsažena toliko ve dvou paragrafech zákona, kdy většina práv a povinností je dodatečně stanoveno až právním výkladem či autoritativní rozhodovací praxí soudů s odkazem na smlouvu nájemní, jejíž vzor naleznete také na www.morak.cz.

Stáhnout vzor podnájemní smlouvy zdarma