Tvorba smlouvy na míru a kontrola a revize smluv

S čím Vám poradíme?

Máme bohatou praxi s tvorbou nejrůznějších druhů smluv z občanského, pracovního, obchodního i rodinného práva. Vyslechneme si, jaké jsou Vaše potřeby či problémy a poté Vám připravíme smlouvu přesně na míru tak, aby plně odpovídala Vašim záměrům a poskytovala Vám maximální právní ochranu. Máme zkušenosti zejména s těmito druhy smluv: nájemní smlouva, podnájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, zprostředkovatelská smlouva, smlouva o zřízení služebnosti, smlouva o zřízení věcného břemene, smlouva o úschově (schovací smlouva), směnná smlouva,  smlouva o zápůjčce, smlouva o výpůjčce, smlouva o převodu obchodního podílu, smlouva o postoupení pohledávky, zástavní smlouva, podzástavní smlouva, společenská smlouva, smlouvy o smlouvě budoucí a další…

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

I jedna krátká věta může zásadně změnit význam celé smlouvy a že špatně sjednaná smluvní pokuta nebo úrok z prodlení může vést k neplatnosti takového ujednání? Pomůžeme Vám připravit perfektní smlouvu a vyvarovat se neplatných ujednání ve smlouvách, také Vám rádi zkontrolujeme smlouvy, které chcete podepsat, abyste měli jistotu, že se zavážete opravdu jen k tomu, k čemu si přejete.